Regulamin Gildii

1. Rekrutacja, sprawy ogólne, opuszczanie Gildii

 

 • 1) Do Gildii przyjmowane są osoby po uzyskaniu 110 lvlu postaci. W okresach wzmożonego zapotrzebowania na dane krytyczne klasy lub profesje GM lub Oficer może przyjąć do Gildii osobę nie spełniającą powyższego założenia kierując się dobrem całej Gildii.
 • 2) Przyjmowaniem do gildii zajmują się: GM, co-GM, Wyżsi Oficerowie Gildii oraz Podoficerowie Gildii.
 • 3) Rekrutacja przebiega na podstawie napisanych podań w odpowiednim dziale forum. Ostateczną decyzję w przypadku podania winien podjąć GM lub 2 Oficerów jednomyślnie [zasada 1 + 1] w ostateczności wspólnie. GM i Oficerowie mają prawo w uzasadnionych przypadkach ominąć procedurę podania wobec konkretnego gracza.
 • 4) Nowy Gildiowicz w momencie wstąpienia do Gildii podlega maksymalnie 7-dniowemu okresowi próbnemu. OP został dokładnie opisany [tutaj].
 • 5) Pytania do kandydatów w dziale Podania mają prawa zadawać posiadający rangę w Gildii minimum Grey Wanderer. Każdemu przysługuje wyłącznie 1 post na konkretne podanie wyłączając z tej reguły jedynie GM oraz Oficerów.
 • 6) Aktu wyrzucenia z Gildii dokonuje GM po zasięgnięciu opinii Oficerów. W sytuacjach niecierpiących zwłoki wykonywany jest natychmiastowo przez GM lub Oficera; w takiej sytuacji Oficer przedstawia GM powód takiego postępowania. Osoba raz wyrzucona z powodów ogólnie przyjętych za naganne: obrażanie graczy, szpiegostwo dla innej gildii, powtarzające się „ninjowanie” oraz zdrada względem Gildii itp. nie ma ponownego prawa wstępu do Gildii. *** W uzasadnionych przypadkach osoba skazana na wydalenie permanentne ma szansę uzyskania okresu OP czyli złagodzenia kary. Biorąc pod uwagę rangę przewinień, przy których dochodzi do permanentnego wydalenia, procedurę prowadzi tylko GM. Brak akceptacji GM co do okazania danemu graczowi swoistego prawa łaski zamyka procedurę odwoławczą co do wydalenia permanentnego na stałe.
 • 7) Każdy Gildiowicz jest zobowiązany powiadomić na forum resztę Gildii o swojej nieobecności, jeśli będzie ona przekraczała 2 tygodnie.
 • 8) Każdy gildiowicz ma prawo do posiadania maksymalnie dwóch altów w Gildii.

 


 

 

2. Guild czat i komunikacja głosowa

 

 

 • 1) Prowadząc rozmowę na Guild Chacie, zachowujemy się kulturalnie. W przypadku prowadzenia flame’ów gracz zostaje wyciszony przez GM, Oficera lub Podoficera.
 • 2) Prowadząc rozmowę na Guild Chacie pamiętamy o zasadach ortografii. Szanuj wzrok czytającego!
 • 3) G-Czat jest miejscem kontaktu z innym członkiem Gildii. Pamiętaj, że po drugiej stronie obecny jest również człowiek, który może i ma prawo mieć inne zdanie, pogląd, ocenę w danej sprawie. Oczekujesz szacunku, więc okaż go również rozmówcy!
 • 4) Oficjalnym programem głosowym Gildii jest Discord, dane dostępowe są podane na forum oraz w zakładce Guild Information w grze. Jest to miejsce kontaktu z administracją Gildii. Na kanale głosowym obowiązują te same zasady kultury co na Czacie Gildii. Umożliwienie dostępu ze swojego konta do rozmów na kanale oficjalnym osobom spoza Gildii będzie surowo ukarane.

 


 

 

3. Struktura, rangi

 

 

 • 1) Gracz w momencie wstąpienia do gildii otrzymuje rangę wstępną, tj. Seeker. Dalsze awanse uzależnione są od zaangażowania w życie gildii, jej rozwój, pomoc innym graczom, kulturę oraz od całościowej oceny gracza. Czas między poszczególnymi awansami nie jest ustalany; zależny jest od postawy gracza.
 • 2) Oficerów i Podoficerów (rangi od stopnia Greyhowl Thane) mianuje GM bezterminowo po zasięgnięciu opinii aktualnych Oficerów. Odwołania Oficera dokonuje GM na identycznej zasadzie lub natychmiastowo w sytuacjach niecierpiących zwłoki.
 • 3) Pamiętaj! Nie grasz dla rangi! Grasz dla siebie oraz po to, by spędzić czas z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, miło porozmawiać, pośmiać się. Ranga jest dodatkiem i może być traktowana jako docenienie Twojej postawy i zaangażowania w życie Gildii, nie zaś jako zapłata!
 • 4) Decyzję co do promote podejmuje GM zasięgając opinii Oficerów w tej materii.
 • 5) Gildia to nie wojsko i obóz, ale szacunek dla wyższych rangą sie należy. Dbają o Gildię nie tylko dla siebie, ale również dla Ciebie!

 


 

 

4. Bank

 

 

 • 1) Bank jest dobrem wspólnym! i służy wszystkim członkom Gildii. Wykorzystujemy go jednak z umiarem, pamiętając, że służy nam w sytuacjach doraźnych. Członek Gildii wybiera z banku tę ilość, która jest mu aktualnie niezbędna (dzielenie zapasów). Jeśli posiadamy większą ilość surowca w zapasach; zasilmy bank. Niech służy nam i innym.
 • 2) Za porządek w banku odpowiada każdy Gildiowicz, który „pozostawia po sobie porządek”.
 • 3) Każdy Gildiowicz jest zobowiązany w ramach swoich możliwości finansowych wspomagać i zasilać stan skarbca Gildii.
 • 4) Osoba uznana za ninje banku Gildii będzie przykładnie ukarana; w gestii GM lub Oficera.

 


 

 

5. Raidy, instancje

 

 

 • 1) Raidy są organizowane przez GM lub Oficerów około godziny 20:00. Planowany raid będzie zaznaczony w kalendarzu jako event z kilkudniowym wyprzedzeniem.
 • 2) Dowódcą grupy raidu winna zostać osoba w randze od Oficera włącznie i wyżej, a przy jej nieobecności; najwyższy stopniem Gildiowicz. Raid Leader podejmuje najważniejsze decyzje dla przebiegu dalszej części raidu, rozstrzyga spory na raidzie, przyjmuje osoby na raid, odwołuje je, podejmuje decyzje w sprawie sposobu systemu lootu, kończy raid. GM lub Oficer ma prawo wyznaczyć konkretnego członka Gildii jako RL konkretnego Raidu Gildii OoG.
 • 3) Podczas trwania raidu głównym Twoim oknem rozmowy jest raid czat! Wszelkie informacje tam będące są wiążące i mają największy priorytet. W miarę możliwości ogranicz G-czat, whisper. Nie „AFK-uj”!!!
 • 4) Gdy Raid Leader wyznacza za system Lootu: Group Loot bądź Need before Greed, wykorzystuj polecenia Need, Greed, Pass stosownie do aktualnej sytuacji. „Needujesz” tylko to co NA PEWNO użyjesz i jest LEPSZE od posiadanej przez Ciebie rzeczy. Polecenie Greed stosujesz jeśli przedmiot spełnia kryteria użycia przez Ciebie, ale nie jest Ci bezwzględnie potrzebny, ustępujesz dla innej osoby lub jesteś Enchanterem. Pass sytuacja, w której nie spełniasz powyższych założeń.
 • 5) Podczas trwania Master Loot to Master Looter jest centrum uwagi w momencie przystąpienia do dzielenia przedmiotów. Master Looter’em jest z definicji sam Raid Leader bądź inna osoba z raidu wyznaczona przez niego. Gdy Master Looter przystępuje do rozdania konkretnego przedmiotu, raid czat bezwzględnie milknie. Obowiązuje tylko polecenie /roll dla osób, które występują o przydzielenie im danego przedmiotu. Za nagminne utrudnianie przeprowadzenia Master Loot’a Raid Leader może wykluczyć daną osobę z raidu. Podczas trwania Master Loota to Master Looter podejmuje ostateczne decyzje często mając też na względzie takie czynniki jak: obecność i zaangażowanie w życiu Gildii, „main vs alt char”, należność do grupy tanki/healerzy, zachowanie na raidzie (afk-i itp.), wcześniejsze ustalenia jeszcze przed rozpoczęciem raidu.
 • 6) Całkowity zakaz przeprowadzenia instancji, raidu w godzinach, w których Gildia macierzysta wykonuje Raid.
 • 7) Każda osoba będąca online podczas trwania raidu Gildii OoG zobowiązana jest do udzielenia mu pomocy. Oznacza to zwrócenie szczególnej uwagi na guild chat, a wszelkie inne aktywności (Battleground, wykonywanie questów) powinny być natychmiastowo przerwane, gdy zajdzie taka potrzeba. Wyjątkowe sytuacje (lagi, niewiele dostępnego czasu) powinny być zgłoszone RL.

 


 

 

6. Master Looter i system przyznawania itemów

 

 

 • 1) Każdy gracz posiada 1 main character.
 • 2) Roll main character jest ZAWSZE priorytetowy.
 • 3) Roll alt character jest zawsze brany pod uwagę w drugiej kolejności, pomimo wartości danego rolla względem rolla main character!
 • 4) W przypadku, gdy main wygra na konkretnym wyjściu (raidzie) Gildii 1 item, jego roll brany jest pod uwagę w drugiej kolejności, za main characterami, które nie wygrały jeszcze nic.
 • 5) Main i alt charactery mają prawo rollować przedmioty pod główną specjalizację, która jest zawsze jedna, stała i niezmienna! – W wyjątkowych sytuacjach zmiana możliwa jest za zgodą tylko GM lub Oficera.
 • 6) Roll pod drugą specjalizację dopuszczalny jest, gdy ani main ani alt character z daną główną specjalizacją nie występują o ten item!
 • 7) Trinkety i inne itemy wagi szczególnej, jak mounty i inne podobne, wyłączam spoza ogólnie przyjętego rolla. Decyzję podejmuje ML konsultując z Gm lub z Oficerami. Brane pod uwagę jest wszystko: staż w Gildii, ranga, pomoc i zaangazowanie w życie Gildii, przydatność jak np. uzyskiwany dps/heal, obecność, zachowanie na raidzie/ach.
 • 8) Nie grasz dla itemów, grasz, by miło spędzić czas w doborowym towarzystwie.
 • 9) Przywołując główny zapis z regulaminu gildii: „Podczas trwania Master Loota to Master Looter podejmuje ostateczne decyzje często mając też na względzie takie czynniki jak: obecność i zaangażowanie w życiu Gildii, „main vs alt char”, należność do grupy tanki/healerzy, zachowanie na raidzie (afk-i itp.), wcześniejsze ustalenia jeszcze przed rozpoczęciem raidu.”

 

Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Uczestnictwo w grze i w życiu Gildii uznawane jest za fakt potwierdzający znajomość treści i akceptację Regulaminu.